حلوا


صدیق مارکت

حلوا شکری 100گرمی عقاب

حلوا شکری 100گرمی عقاب

28500 تومان 29900 تومان 4.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

حلوا شکری 400گرمی عقاب

حلوا شکری 400گرمی عقاب

افزودن به سبد
صدیق مارکت

حلوا شکری 50گرمی عقاب

حلوا شکری 50گرمی عقاب

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کرم کنجد ساده 350گرمی عقاب

کرم کنجد ساده 350گرمی عقاب

افزودن به سبد
صدیق مارکت

حلوا فله

حلوا فله

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره بادام زمینی

کره بادام زمینی

58200 تومان 70000 تومان 16.9 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

حلواشکری 50گرمی تکسان

حلواشکری 50گرمی تکسان

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره بادام زمینی 400گرمی

کره بادام زمینی 400گرمی

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ارده 600گرم عقاب

ارده 600گرم عقاب

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره بادام زمینی کروچی 180گرم پوپر

کره بادام زمینی کروچی 180گرم پوپر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره بادام زمینی کروچی 345گرم پوپر

کره بادام زمینی کروچی 345گرم پوپر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره بادام زمینی کروچی بدون شکر 345گرم پوپر

کره بادام زمینی کروچی بدون شکر 345گرم پوپر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره بادام زمینی بدون شکر 180گرم پوپر

کره بادام زمینی بدون شکر 180گرم پوپر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره بادام زمینی نمکی 180گ پوپر

کره بادام زمینی نمکی 180گ پوپر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره بادام زمینی 180گرم پوپر

کره بادام زمینی 180گرم پوپر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کرم بیسکویت 400گرم پیکولا

کرم بیسکویت 400گرم پیکولا

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره بادام زمینی 330گ عقاب

کره بادام زمینی 330گ عقاب

افزودن به سبد
صدیق مارکت

حلوا پسته ای 400گ عقاب

حلوا پسته ای 400گ عقاب

افزودن به سبد