کره


صدیق مارکت

کره حیوانی 100گرم کاله

کره حیوانی 100گرم کاله

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره حیوانی 50گرم کاله

کره حیوانی 50گرم کاله

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره گیاهی 100گرم مارگارین بهاران گل

کره گیاهی 100گرم مارگارین بهاران گل

8500 تومان 9350 تومان 9.1 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره گیاهی 200 گرم مارگارین بهاران گل

کره گیاهی 200 گرم مارگارین بهاران گل

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره گیاهی 250گرم حلاوت

کره گیاهی 250گرم حلاوت

16500 تومان 22500 تومان 26.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره حیوانی 50گرم پگاه

کره حیوانی 50گرم پگاه

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره حیوانی 100گرم پگاه

کره حیوانی 100گرم پگاه

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره حیوانی 25گرم پگاه

کره حیوانی 25گرم پگاه

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره گیاهی 50گ حلاوت

کره گیاهی 50گ حلاوت

3500 تومان 4910 تومان 28.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کره گیاهی 100گ حلاوت

کره گیاهی 100گ حلاوت

6600 تومان 10000 تومان 34.0 %

افزودن به سبد