ترشیجات زیتون خیار شور


صدیق مارکت

خیار شور فله

خیار شور فله

افزودن به سبد
صدیق مارکت

سیر مروارید بدر

سیر مروارید بدر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ترشی بندری 720گرم اروم آدا

ترشی بندری 720گرم اروم آدا

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ترشی مخلوط اروم آدا

ترشی مخلوط اروم آدا

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ترشی لیته 750گرم اروم آدا

ترشی لیته 750گرم اروم آدا

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ترشی سیر گل 700گرم مهرام

ترشی سیر گل 700گرم مهرام

افزودن به سبد
صدیق مارکت

زیتون شور درجه 1 کامزیت

زیتون شور درجه 1 کامزیت

افزودن به سبد
صدیق مارکت

زیتون شور بدون هسته کامزیت

زیتون شور بدون هسته کامزیت

124400 تومان 135000 تومان 7.9 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

زیتون بدون هسته فله

زیتون بدون هسته فله

231000 تومان 250000 تومان 7.6 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

سیر مروارید امتیس

سیر مروارید امتیس

افزودن به سبد
صدیق مارکت

زیتون پرورده 300گرم آیاتای

زیتون پرورده 300گرم آیاتای

افزودن به سبد
صدیق مارکت

زیتون پرورده 500گرم آیاتای

زیتون پرورده 500گرم آیاتای

افزودن به سبد
صدیق مارکت

زیتون باهسته درشت 680گرم فامیلا

زیتون باهسته درشت 680گرم فامیلا

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ترشی لیته بندری 630گرم بدر

ترشی لیته بندری 630گرم بدر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ترشی مخلوط 630گرم بدر

ترشی مخلوط 630گرم بدر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

خیار شور سوپر ویژه 630گرم بدر

خیار شور سوپر ویژه 630گرم بدر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

خیار شور ویژه 630گرم بدر

خیار شور ویژه 630گرم بدر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ترشی شور مخلوط 630گرم بدر

ترشی شور مخلوط 630گرم بدر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ترشی فلفل سبز 570گرم بدر

ترشی فلفل سبز 570گرم بدر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ترشی کلم قرمز 630گرم بدر

ترشی کلم قرمز 630گرم بدر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ترشی لیته 630گرم بدر

ترشی لیته 630گرم بدر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ترشی اسپانیایی 650گرم بدر

ترشی اسپانیایی 650گرم بدر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ترشی بالزامیک 650گرم بدر

ترشی بالزامیک 650گرم بدر

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ترشی سیر مروارید اروم آدا

ترشی سیر مروارید اروم آدا

افزودن به سبد
صدیق مارکت

سیر گل 650گرم بدر

سیر گل 650گرم بدر

افزودن به سبد