حبوبات و سویا


صدیق مارکت

ذرت فله

ذرت فله

68000 تومان 75000 تومان 9.3 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

سویا فله

سویا فله

63000 تومان 70000 تومان 10.0 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

نخود کرمانشاه فله

نخود کرمانشاه فله

افزودن به سبد
صدیق مارکت

لپه فله

لپه فله

78000 تومان 85000 تومان 8.2 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

لوبیا چیتی ایرانی فله

لوبیا چیتی ایرانی فله

89000 تومان 95000 تومان 6.3 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

عدس فله

عدس فله

92000 تومان 100000 تومان 8.0 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

جو پوست کنده

جو پوست کنده

33000 تومان 38000 تومان 13.2 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

لوبیا چشم بلبلی فله

لوبیا چشم بلبلی فله

91000 تومان 98000 تومان 7.1 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماش فله

ماش فله

60000 تومان 65000 تومان 7.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

سویا 200 گرم مویا

سویا 200 گرم مویا

14800 تومان 16500 تومان 10.3 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

بلغور گندم فله

بلغور گندم فله

34000 تومان 40000 تومان 15.0 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

گندم پوست کنده فله

گندم پوست کنده فله

33000 تومان 38000 تومان 13.2 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

لوبیا قرمز 700گرم چمنی

لوبیا قرمز 700گرم چمنی

افزودن به سبد
صدیق مارکت

لوبیا قرمز 400گرم چمنی

لوبیا قرمز 400گرم چمنی

افزودن به سبد
صدیق مارکت

بلغور جو 400گرم چمنی

بلغور جو 400گرم چمنی

افزودن به سبد
صدیق مارکت

لوبیا چیتی 400گرم چمنی

لوبیا چیتی 400گرم چمنی

افزودن به سبد
صدیق مارکت

لوبیاچشم بلبلی 400گرم چمنی

لوبیاچشم بلبلی 400گرم چمنی

افزودن به سبد
صدیق مارکت

لوبیا سفید400گرم چمنی

لوبیا سفید400گرم چمنی

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماش 400گرم گرین استار

ماش 400گرم گرین استار

افزودن به سبد
صدیق مارکت

لوبیاقرمز 400گرم گرین استار

لوبیاقرمز 400گرم گرین استار

افزودن به سبد
صدیق مارکت

لوبیا سفید400گرم گرین استار

لوبیا سفید400گرم گرین استار

افزودن به سبد
صدیق مارکت

لوبیاچشم بلبلی 400گرم گرین استار

لوبیاچشم بلبلی 400گرم گرین استار

افزودن به سبد
صدیق مارکت

لوبیاچشم بلبلی 700گرم چمنی

لوبیاچشم بلبلی 700گرم چمنی

افزودن به سبد
صدیق مارکت

سویا 180گ برگ برگ

سویا 180گ برگ برگ

افزودن به سبد
صدیق مارکت

جو پرک 180گرم فیما

جو پرک 180گرم فیما

افزودن به سبد