ماست


صدیق مارکت

ماست پرچرب 1.9 کیلوگرمی کاله

ماست پرچرب 1.9 کیلوگرمی کاله

70600 تومان 75000 تومان 5.9 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست پرچرب 750گرم کاله

ماست پرچرب 750گرم کاله

34700 تومان 36000 تومان 3.6 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست کم چرب 1.9کیلو گرمی کاله

ماست کم چرب 1.9کیلو گرمی کاله

72200 تومان 74800 تومان 3.5 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست کم چرب 750گرم کاله

ماست کم چرب 750گرم کاله

31800 تومان 33000 تومان 3.6 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست چکیده موسیر 250گرمی کاله

ماست چکیده موسیر 250گرمی کاله

25500 تومان 27000 تومان 5.6 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست سون پرچرب 2.2کیلوگرمی کاله

ماست سون پرچرب 2.2کیلوگرمی کاله

124200 تومان 129000 تومان 3.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست سون پرچرب 900گرمی کاله

ماست سون پرچرب 900گرمی کاله

53900 تومان 56000 تومان 3.8 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست چکیده موسیر 100گرمی کاله

ماست چکیده موسیر 100گرمی کاله

14600 تومان 15000 تومان 2.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست طعم دار اسفناج 750گرم کاله

ماست طعم دار اسفناج 750گرم کاله

60700 تومان 65000 تومان 6.6 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست طعم دار بادمجان 750گرم کاله

ماست طعم دار بادمجان 750گرم کاله

60700 تومان 65000 تومان 6.6 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست محلی کوچک

ماست محلی کوچک

25000 تومان 35000 تومان 28.6 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست محلی بزرگ

ماست محلی بزرگ

50000 تومان 60000 تومان 16.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست لاکتیویا کم چرب 900گرمی کاله

ماست لاکتیویا کم چرب 900گرمی کاله

66400 تومان 70000 تومان 5.1 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

پنیر گودا ورقه ای 180گرمی کاله

پنیر گودا ورقه ای 180گرمی کاله

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کشک شیشه ای 650گرمی سمیه

کشک شیشه ای 650گرمی سمیه

79700 تومان 95000 تومان 16.1 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست کفیر 5 درصد ناری 1400گ کاله

ماست کفیر 5% ناری 1400گ کاله

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست طعم دار خیار 750گرمی کاله

ماست طعم دار خیار 750گرمی کاله

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست طعم دار سبزیجات 750گرم کاله

ماست طعم دار سبزیجات 750گرم کاله

60700 تومان 65000 تومان 6.6 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست ایسلندی 400گرم کاله

ماست ایسلندی 400گرم کاله

52700 تومان 55000 تومان 4.2 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست سون پرچرب 450گرمی کاله

ماست سون پرچرب 450گرمی کاله

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست سون کم چرب 900گرمی کاله

ماست سون کم چرب 900گرمی کاله

53900 تومان 56000 تومان 3.8 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست سون کم چرب 2.2کیلو گرمی کاله

ماست سون کم چرب 2.2کیلو گرمی کاله

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست سون پرچرب 1.5کیلوگرم کاله

ماست سون پرچرب 1.5کیلوگرم کاله

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست لاکتیویا پرچرب 900گرمی کاله

ماست لاکتیویا پرچرب 900گرمی کاله

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ماست چکیده ناری 750گرم کاله

ماست چکیده ناری 750گرم کاله

افزودن به سبد