شیر


صدیق مارکت

شیرپرچرب 200میلی لیتری کاله

شیرپرچرب 200میلی لیتری کاله

10600 تومان 12000 تومان 11.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیرکم چرب 1.5درصد یک لیتری کاله

شیرکم چرب 1.5درصد یک لیتری کاله

34200 تومان 36000 تومان 5.0 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیرپرچرب فرادما 1لیتری کاله

شیرپرچرب فرادما 1لیتری کاله

37600 تومان 39000 تومان 3.6 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر کاکائو 200میلی کاله

شیر کاکائو 200میلی کاله

12400 تومان 14000 تومان 11.4 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیرکم چرب 955میلی لیتری کاله

شیرکم چرب 955میلی لیتری کاله

29900 تومان 30900 تومان 3.2 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیرکم چرب 200میلی لیتری کاله

شیرکم چرب 200میلی لیتری کاله

10500 تومان 11000 تومان 4.5 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیرکم چرب 800ESL میلی لیتری پگاه

شیرکم چرب 800ESL میلی لیتری پگاه

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر کاکائو بطری 200 میلی لیتری کاله

شیر کاکائو بطری 200 میلی لیتری کاله

14600 تومان 15000 تومان 2.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر کاکائو 955میلی لیتری کاله

شیر کاکائو 955میلی لیتری کاله

45400 تومان 47000 تومان 3.4 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر موز بطری 200سی سی مخصوص کودکان کاله

شیر موز بطری 200سی سی مخصوص کودکان کاله

14500 تومان 15000 تومان 3.3 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیرعسل 200میلی کاله

شیرعسل 200میلی کاله

12400 تومان 14000 تومان 11.4 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیرموز 200میلی کاله

شیرموز 200میلی کاله

12400 تومان 14000 تومان 11.4 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر قهوه 200میلی لیتری کاله

شیر قهوه 200میلی لیتری کاله

12400 تومان 14000 تومان 11.4 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر توت فرنگی 200میلی لیتری کاله

شیر توت فرنگی 200میلی لیتری کاله

12400 تومان 14000 تومان 11.4 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر موز 1لیتری کاله

شیر موز 1لیتری کاله

46500 تومان 48000 تومان 3.1 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیرکاکائو بطری مخصوص کودکان 200میلی کاله

شیرکاکائو بطری مخصوص کودکان 200میلی کاله

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر کم چرب نایلونی کاله

شیر کم چرب نایلونی کاله

20300 تومان 20500 تومان 1.0 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر پرچرب کودک 200میلی ماجان

شیر پرچرب کودک 200میلی ماجان

13700 تومان 14000 تومان 2.1 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر کم چرب کودک 200 میلی ماجان

شیر کم چرب کودک 200 میلی ماجان

12700 تومان 13000 تومان 2.3 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر طالبی 200میلی کاله

شیر طالبی 200میلی کاله

12400 تومان 14000 تومان 11.4 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر کم چرب 900سی سی پگاه

شیر کم چرب 900سی سی پگاه

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر پرچرب 900گرم پگاه

شیر پرچرب 900گرم پگاه

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر کم چرب یک لیتری پگاه

شیر کم چرب یک لیتری پگاه

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر پرچرب یک لیتری پگاه

شیر پرچرب یک لیتری پگاه

افزودن به سبد
صدیق مارکت

شیر موز 200میلی پگاه

شیر موز 200میلی پگاه

افزودن به سبد