چیپس و پفک وپاپ کرن


صدیق مارکت

کرانچی پنیری 95گرمی چی توز

کرانچی پنیری 95گرمی چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

چیپس فلفلی متوسط 60گرمی چی توز

چیپس فلفلی متوسط 60گرمی چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

استیک کچاپ ویژه 110گرمی چی توز

استیک کچاپ ویژه 110گرمی چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کرانچی پنیری 9000ف چی توز

کرانچی پنیری 9000ف چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

چی پف بالشتی بزرگ 50گرمی چی توز

چی پف بالشتی بزرگ 50گرمی چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

اسنک طلایی ویژه 50گرمی چی توز

اسنک طلایی ویژه 50گرمی چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

پاپ کرن نمکی فیلی 5000ف چی توز

پاپ کرن نمکی فیلی 5000ف چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

پفک چی توز طلایی 16000 ف

پفک چی توز طلایی 15000ف

افزودن به سبد
صدیق مارکت

چی پلت پاچین سرکه ویژه 38گرمی چی توز

چی پلت پاچین سرکه ویژه 38گرمی چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

چی پلت پاچین سرکه 6000 ف چی توز

چی پلت سرکه 4000ف چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

پفک طلایی 5000 ف چی توز

پفک طلایی 3500 ف چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

چی پلت 25000ف

چی پلت 20000 ف

افزودن به سبد
صدیق مارکت

پفک چرخی 5000ف چی توز

پفک چرخی 5000ف چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

چی پف بالشتی 10000ف چی توز

چی پف بالشتی 10000ف چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

استیک کچاپ ویژه 50گرمی چی توز

استیک کچاپ ویژه 50گرمی چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کرانچی فلفلی 95گرمی چی توز

کرانچی فلفلی 95گرمی چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کرانچی تند آتشی 55گرم چی توز

کرانچی تند آتشی 55گرم چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

کرانچی فلفلی 55گرم چی توز

کرانچی فلفلی 55گرم چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

پفک موتوری 16000ف چی توز

پفک موتوری 15000ف چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

پفک حلقه ایی 15000 ف چی توز

پفک حلقه ایی 15000 ف چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

اسنک برانچی ویژه 48گرمی چی توز

اسنک برانچی ویژه 48گرمی چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

چیپس کچاپ متوسط 60گرمی چی توز

چیپس کچاپ متوسط 60گرمی چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

چیپس سرکه متوسط 60گرمی چی توز

چیپس سرکه متوسط 60گرمی چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

چیپس پیاز جعفری متوسط 60گرمی چی توز

چیپس پیاز جعفری متوسط 60گرمی چی توز

افزودن به سبد
صدیق مارکت

چیپس نمکی متوسط 60گرمی چی توز

چیپس نمکی متوسط 60گرمی چی توز

افزودن به سبد